Hem » Hjärtstartare, skåp, HLR-dockor » Utbildningar » Kombinationsutbildning - Första hjälpen, HLR & brand

Kombinationsutbildning - Första hjälpen, HLR & brand

Heldagsutbildning innefattande första hjälpen, hjärt- lungräddning samt brandutbildning bidrar till att din verksamhet är väl föreberedda vid händelse av olycksfall eller brand.

En kombinationsutbildning är kostnadseffektiv för ditt företag då många utbildas under en kort tid, på plats hos er. Inga oömma kläder eller liknande behövs. Minimalt för- eller efterarbete behövs från er sida. Allt som behövs är en lokal med sittplatser för deltagarna samt är en projekter önskvärt, resten tar vi med oss vid utbildningstillfället.

Dagen fördelas enligt följande tider:

0900-1200 Grupp 1 brandutbildning - Grupp 2 första hjälpen+HLR
1200-1300 Lunch
1300-1600 Grupp 2 brandutbildning - Grupp 1 första hjälpen+HLR

Rekommenderat antal deltagare för en utbildningsdag är cirka 15-40 personer som delas upp i två grupper.
Under 15 deltagare genomförs utbildningar i helgrupp.
Över 40 deltagare rekommenderas flera utbildningsdagar.

Kontakta oss här för offert på utbildning

Instruktörerna som kommer till er har lång erfarenhet av utbildningsverksamhet inom brand samt sjukvård.  Instruktörerna är även sjuksköterskor med lång erfarenhet inom akut- och/eller ambulanssjukvård samt räddningstjänst.

Vad säger lagarna?

Enligt andra kapitlet, andra paragrafen i lagen om skydd mot olyckor, ansvarar ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär (anskaffande av utrustning för brandsläckning) eller organisatorisk karaktär (utbildning och information). Sådana åtgärder ska enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.

Första hjälpen och krisstöd (enligt AFS 1999:7 § 6). Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.